پلتفرم تحلیل رفتار مشتری

گمانه زنی را رها کنید

در ارتباطاتتان با مشتری از تصویری همه جانبه بهره بگیرید. تصویر جامعی که ازرفتار مشتری، خواست ها و نیازهای شکل گرفته است.

005

مشتری را با رفتارش بشناسید

با قدرت هوش مصنوعی دیتاآرت می توانید از تحلیل هایی آماری بهره مند شوید، برای مثال با استفاده از مدل تحلیلی RFM مشتریان را خوشه بندی کنید. همچنین با گزارش های دیتاآرت می توانید معیارهای رفتار مشتری در کسب و کارهای تجارت الکترونیک را بررسی کنید و او را بهتر بشناسید.

 • تحلیل آماری
 • تحلیل رفتاری
 • جعبه ابزار تجارت الکترونیک

آنچه را دلخواه مشتری است، بشناسید

با شناخت علاقه مندی های هر مشتری در مورد برندها، نوع محصولات و عادات خرید در هر مرحله از سفر مشتری پیشنهاد مطابق نیازش را از کانال ترجیحی اش به او ارائه دهید.

 •  محصول مورد علاقه
 • عادات خرید
 • کانال ترجیحی

ذهن مشتری را بخوانید

 اگر خواست واقعی مشتری را بر اساس روند و روتین رفتار او تشخیص دهید، می توانید احتمال هر اقدامی و هر حرکتی در مراحل چرخه عمر مشتری را پیش بینی کنید و با این کار ارتباطاتتان یا مشتری را به گونه ای مدیریت کنید که بهینه باشند.

 • احتمال یک اقدام
 • کشف روتین ها
 • وضعیت مشتری در چرخه عمر مشتری

روندها را با بررسی دریابید!

با آگاهی از روند قرارگیری مشتریان در خوشه بندی های مختلف، ردیابی اهداف و تغییراتشان و کنترل نتایج حضور مشتری در قیف فروش می توانید از سلامت کسب و کار خود مطمئن شوید و بهترین روش برای توسعه را بیابید.

 • بینش دقیق از خوشه بندی مشتریان
 • ردیابی اهداف
 • شناسایی وضعیت مشتری در هر مرحله از قیف فروش