پاکسازی و استانداردسازی داده

فقط به داده های پاکسازی شده اعتماد کنید

فقط به داده های پاکسازی شده و استانداردسازی شده که معتبر هستند اعتماد کنید.

داده هایتان قابل اعتماد هستند؛ پیرایش و پالایش شده

قبل از هر اقدام داده های مشتری خود را پاکسازی و استاندارد کنید، اشتباه ها را اصلاح و برای هر نوع داده فرمت یکسان تعریف کنید. روی داده های رفتاری مشابه مشتریانتان اسم واحد بگذارید، با فرمول های ریاضی داده هایی که جا افتاده اند را مشخص کنید تا ارزش اشتباهی به آن ها ندهید.

  • تغییر نام و تصحیح اشتباهات املایی
  • مقادیر گمشده را با فرمول تنظیم کنید
  • تغییر انواع داده ها

داده ها را معتبر و مسیر داده های بد را مسدود کنید

جریان داده را کنترل، داده های بد را مسدود و قوانین خود را برای داده ها تنظیم کنید. این قوانین برای نظم و ثبات دادن به برای رویدادهایی که اتربیوت های مشخصی دارند بسیار مفید است. تعیین اینکه داده هایتان از نوع داده های رفتاری و رویداد هستند یا از نوع داده های هوبتی هستند و ویژگی مشتری یا اتربیوت او در مرحله پیرایش داده ها صورت می گیرد و می توانید قواعد خودتان را برای اعتبار سنجی داده ها اعمال کنید.

  • تنظیم اتربیوت ها
  • بررسی نوع داده ها
  • تنظیم قواعد سفارشی برای اعتبارسنجی

داده هایتان را درمان کنید!

با نظارت بسیار جزئی و دقیق بر سلامت داده ها، مشکلاتشان را مرتفع و هر کدام از منابع را به صورت جداگانه اصلاح کنید تا از خطاهای مکرر جلوگیری شود. آن را اشکال زدایی کنید و منبع داده خود را تصحیح کنید.

  • نظارت بر سلامت داده ها
  • سیاست‌های مربوط به داده ها را ببینید
  • نظارت بر منابع داده